ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΡΙΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

  1.   Oxyzoglou, Hatzimanouil Iconomou Lazaridis Kanioglou and Papadopoulos K., (2014).Evaluation
        
high-levelHandballplayersin morphological characteristics andvarious motor abilitiesby playing
         European Journal Sports Medicine,1(2),21-doi:
http://eujsm.eu/index.php/EUJSM/article/view/47

   2. Οξύζογλου Σ., Κρητικός Γ., Μπαρκούκης Β.,ΟξύζογλουΝ. Ο τόπος διαμονής ως Προσδιοριστικός
      
παράγοντας της Φυσικής δραστηριότητας, των Φυσικών Ικανοτήτων και των Σωματομετρικών
   
   Χαρακτηριστικών σε παιδιά εφήβους. 
Φυσική Αγωγή &Α θλητισμός,33(2),161-

   3. ΟξύζογλουΣ.,ΟύρδαΔ., ΜπαρκούκηςΒ.,Οξύζογλου Ν. Προσδιοριστικοί παράγοντεςκαι συνέπειες των
      στόχων Επίτευξης στη Φ.Αγωγή. Φυσική Αγωγή &Αθλητισμός,33(3), 218-235.

  4.  Sevasti Oxyzoglou NikolaosOxyzoglouRazlikeMotoriČkim Sposobnostima pre
        adolescenata
ukljuČenihprogramfiziČkogVaspitanjai rukometnogSportskeNaukeZdravlje,1(1),
       
47-51.
doi: 
   https://www.researchgate.net/publication/321063065

5. Salonikidis,Amiridis,Oxyzoglou, Giagazoglou,&Akrivopoulou,WristflexorsaresteadierthanInternationaljournalsports medicine,32(10),754-760.doi:0031- 1280777

https://www.thieme- connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s- 0031-1280777


6. Barkoukis, L.Lazouras, D.Ourda,   www.hellenicjsport.com

 

     7. Salonikidis,Oxyzoglou,,de Villareal,Zafeiridis, & Kellis,Force variability during isometric
        
wristflexion inhighly skilled and sedentary European journal applied physiology,107715-722.doi:
       
https://doi.org/10.1007/s00421-009-1184-5

   8.  ΟξύζογλουΝ., Κανίογλου Α., Σαλονικίδης Κ. ΑξιολόγησηΑνθρωπομετρικών χαρακτηριστικών, ισχύος
        
κάτω άκρων  και ευκαμψίας σε χειροσφαιριστές υψηλού επιπέδου κατά αγωνιστική θέση.
        Πρακτικά 12ου  ανελληνίου συνεδρίου Φυσ.Αγωγής, ΕΓΒΕ Θεσ/νίκη
, 46 - 52, 2009. ISSN: 106-4196,
        Τόμος 29, Τεύχος 1.

     9. Oxyzoglou, , Kanioglou,& Ore, Velocity, agility,and flexibility performance after handball training     

       
versus physical education program for preadolescent
Perceptualand Motor Skills, 108873

  10. N. Oxyzoglou., D. A. , andZ. Profile of Elite Handball Athletes by Playing Position. Physical Training 
       
Training Journal Articles, 2008

11. Κανιόγλου Α., Οξύζογλου Ν., Ορέ Γ. (2008). Διερεύνηση της σχέσης αποκλίνουσας συμπεριφοράς και Σχολικής επίδοσης στην προεφηβική ηλικία. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 152, 164-174

       http://www.oxyzoglou.com/images/stories/dimosieyseis/apoklinousasym perifora.pdf

12. Hatzimanouil, D., Oxizoglou, N., Manavis, K., Kanioglou, A., & Stefas, E. (2008). Injuries in Athletes of National Handball Teams (No. IKEEART- 2015- 2856). Aristotle University of Thessaloniki. doi: http://ikee.lib.auth.gr/record/272720

13. Oxizoglou, N., Papadopoulou, Z., Hatzimanouil, D., & Kanioglou, A. (2008). Profile of Elite handball Athletes by Playing Position (No. IKEEART-2015- 2855). Aristotle University of Thessaloniki. http://ikee.lib.auth.gr/record/272719

14. Oxyzoglou, N., Kanioglou, A., Rizos, S., Mavridis, G., & Kabitsis, C. (2007). Muscular strength and jumping performance after handball training versus physical education program for pre-adolescent children. Perceptual and motor skills, 104(3), 1282-1288. ISSN 0031-5125, doi: https://doi.org/10.2466/pms.104.4.1282-1288

15. Oxyzoglou, N., Ore, G., & Rizos, S. (2006). Diferences antropometrical characteristics and explosive power of upper & lower limbs Greece and Serbian high level handball players. In IInd International Conference, Universitet„BRAĆA KARIĆ“Fakultet za MenadŽment u Sportu (pp. 400-414). doi:http://users.sch.gr/oxyzoglou/dimosieyseis/3rd_International_confer en ce_Management.pdf

16. Oxyzoglou, N., Hatzimanouil, D., & Rizos, S. (2006). Determining-level handball players’ morphological characteristics and motor abilities, ie Strength, agility and flexibility, by playing position. 2nd International conference “Management in Sport”, University in Belgrade. 420-433. doi: http://www.oxyzoglou.com/images/stories/dimosieyseis/1.pdf

17. Nikolaos Oksizoglou, Dimitrios Hatzimanouil & Athanasios Rizos (2005). Povrede donjih disajnih ekstremiteta i preventivne mere (obrazivosti) Grckih rukometasa.Fizicka Kultura. 59 (1-4):31-40. doi: https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0350-38280504031O

18. Νίκος Οξύζογλου, Άγγελος Κανίογλου, & Στυλιανός Ρίζος (2005). Συγκριτική Μελέτη Προγραμμάτων Χειροσφαίρισης και Φυσικής Αγωγής στη Διαμόρφωση των Ανθρωπομετρικών Χαρακτηριστικών σε Μαθητές Ηλικίας 12-14 Ετών. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό. 3 (2), 123 - 130. ISSN 1790-3041, doi: http://www.oxyzoglou.com/images/stories/dimosieyseis/20september05.pdf

19. Δημήτρης Χατζημανουήλ, Νίκος Οξύζογλου, Αφροδίτη Χατζημανουήλ, Παναγιώτης Πάντος, & Στυλιανός Ρίζος (2005). Ανθρωπομετρικά Χαρακτηριστικά Επίλεκτων Αθλητών Ομαδικών Αθλημάτων. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό. 3 (2), 131 140. ISSN 1790-3041doi: http://ikee.lib.auth.gr/record/277024/files/Anthropometrika.pdf

20. Hatzimanouil, D., Oxizoglou, N., Sikaras, E., Hatzimanouil, A., Koronas, K., Tsigilis, N., & Abatzides, G. (2005). Factors related to the incidence and severity of injuries in team handball. Journal of Human Movement Studies, 48(5), 335-352. ISSN 0306-7297 doi: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.611.8695&rep=re p1&type=pdf

21. Hatzimanouil, D., & Oxizoglou, N. (2004). Evaluation of the morphological characteristics and motor skills in the national junior handball teams of greece and yugoslavia. Journal of Human Movement Studies, 46 (2015-2881), 125-140. ISSN 0306-7297

     doi: http://ikee.lib.auth.gr/record/272791

22. Οξύζογλου Νίκος, Χατζημανουήλ Δημήτριος, Ρίζος Αθανάσιος, Ρίζου Έλένη (2004). Διαφορές στη βιολογική κατανομή επίλεκτων Ελλήνων και Γιουγκοσλάβων χειροσφαιριστών ηλικίας 19-21 ετών. Φ.Α. –Αθλητισμός & Υγεία. 16-17, 147-155. ISSN 1108-7757.

23. Νικόλαος Οξύζογλου & Δημήτριος Χατζημανουήλ (2003). Αξιολόγηση των Μορφολογικών Χαρακτηριστικών και των Κινητικών Ικανοτήτων Δύναμης Ταχύτητας & Ευκινησίας Επίλεκτων Αθλητών Χειροσφαίρισης Ηλικίας 19 - 21 Ετών. Αναζητήσεις στη Φ. Α. & τον Αθλητισμό, 1(3), 221-227. ISSN 1790-3041

     doi: http://ikee.lib.auth.gr/record/275121/?ln=el

 

ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

                       Οξύζογλου, Ν.:     Νευρομυϊκά Χαρακτηριστικά των Άνω Άκρων

                                                       κατά την Εκτέλεση Δοκιμασιών Ευστοχίας

                                                       και Σταθερής Εφαρμογής Δύναμης.

                                                       Διδακτορική Διατριβή, ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ,

                                                       Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, 2010.

 

                       Oksizoglou, N.:     Uticaj Programa Rukometa na razvoj

                                                       Morfoloskih Karakteristika i Motorickih

                                                      Sposobnosti dece uzrasta 13-15 godina.

                                                       Doktorska Disertacija, Fakultet Fizicke

                                                       Kulture, Univerzitet u Novom Sadu, 2004.

                                                      

                     Oksizoglou, N.:     Struktura Motorickog Prostora Grckih i

                                                       Jugoslovenskih Juniorskih Reprezentativaca

                                                       u Rukometu. Magistarska Teza, Univerzitet

                                                       u Beogradu. Fakultet Fizicke Kulture, 2001.

                     Οξύζογλου, Ν.:     Η Φυσική Προετοιμασία του Χάντμπολ.

                                                       Διπλωματική εργασία, Εθνική Ακαδημία

                                                       Σωματικής Αγωγής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

                                                       Θεσσαλονίκης, 1983.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

         1. Οξύζογλου Σ., Οξύζογλου Ν. Είναι ο Ε.Φ.Α. και ο δάσκαλος κατάλληλοι να υποψιαστούν τυχόν Μυοσκελετικές διαταραχές στους μαθητές-τριες στο σχολικό περιβάλλον;. 14ο Πανελλήνιο συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Ε.Γ.Β.Ε. Θεσσαλονίκη, 1 - 3 Απριλίου 2011, σ. 110.

         2. Οξύζογλου Σ., Οξύζογλου Ν. Πως προληπτικά η Ορθοσωματική Γυμναστική μπορεί να αποτρέψει την παρουσία Μυοσκελετικών Διαταραχών και να συμβάλλει στη δόμηση ιδανικού σώματος. 14ο Πανελλήνιο συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Ε.Γ.Β.Ε. Θεσσαλονίκη, 1 – 4 Απριλίου 2011, σ. 112.

         3. Τσιγγάλου Σ., Οξύζογλου Σ., Οξύζογλου Ν. Αθλητικές δράσεις στο Δημοτικό σχολείο. 13ο Πανελλήνιο συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Ε.Γ.Β.Ε. Θεσσαλονίκη, 18 -20 Μαρτίου 2010, σ. 93.

         4. Γιοβανέκος Τ.,  Οξύζογλου Ν. Η οργάνωση ενδοσχολικού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης με στόχο την ενεργοποίηση όλων των μαθητών. 4ο FORUM για τη Φυσική Αγωγή, «Η Φυσική Αγωγή στο σχολείο του μέλλοντος». Θεσσαλονίκη 30-31 Μαΐου 2009.

         5. Γιοβανέκος Τ.,  Οξύζογλου Ν. Εμπειρική μελέτη οργάνωσης κινητικών δραστηριοτήτων με στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή μαθητών αξιοποιώντας το χρόνο διαλείμματος στο σχολείο. 4ο FORUM για τη Φυσική Αγωγή, «Η Φυσική Αγωγή στο σχολείο του μέλλοντος». Θεσσαλονίκη 30-31 Μαΐου 2009.

         6. Οξύζογλου Ν., Κανίογλου Α., Σαλονικίδης Κ. Αξιολόγηση ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών, ισχύος κάτω άκρων και ευκαμψίας σε χειροσφαιριστές υψηλού επιπέδου κατά αγωνιστική θέση. Πρακτικά 12ου Πανελληνίου συνεδρίου Φυσικής Αγωγής, Ε.Γ.Β.Ε. Θεσσαλονίκη, 46 - 52, 2009.

         7. Ορέ Γ., Οξύζογλου Ν., Κανίογλου Α. Εμπειρική μελέτη οργάνωσης και διεξαγωγής εσωτερικών πρωταθλημάτων με στόχο τη μεγιστοποίηση συμμετοχής των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 11ο  Πανελλήνιο συνέδριο Φ.Α.& Αθλητισμού, ΕΓΒΕ. Θεσσαλονίκη, 11-13 Απριλίου 2008, 110.

         8. Ορέ Γ., Οξύζογλου Ν., Κανίογλου Α. Επίδραση προγραμμάτων χειροσφαίρισης και Φυσικής αγωγής στην ανάπτυξη της δύναμης σε μαθητές εφηβικής ηλικίας. 10ο  Πανελλήνιο συνέδριο Φ.Α.& Αθλητισμού, ΕΓΒΕ. Θεσσαλονίκη, 16-18 Μαρτίου 2007.

         9. Κανίογλου Α., Ορέ Γ., Οξύζογλου Ν. Δυνατότητες αύξησης του ακαδημαϊκού χρόνου μάθησης στη Σχολική Φυσική Αγωγή. 10ο Πανελλήνιο συνέδριο Φ.Α.& Αθλητισμού, ΕΓΒΕ. Θεσσαλονίκη 16-18 Μαρτίου 2007.

         10. Οξύζογλου Ν., Προσδιορισμός των μορφολογικών χαρακτηριστικών και των κινητικών ικανοτήτων ισχύος και ευκινησίας κατά αγωνιστική θέση σε χειροσφαιριστές υψηλού επιπέδου. 9ο Πανελλήνιο συνέδριο Φ.Α.& Αθλητισμού, ΕΓΒΕ. Θεσσαλονίκη, 7-9 Απριλίου 2006.

         11. Οξύζογλου Ν., Ρίζος Σ., Μορφολογικές προσαρμογές των αθλητών χειροσφαίρισης προεφηβικής ηλικίας μετά από προπονητικό κύκλο ενός εξαμήνου. Πρακτικά 7ης Επιστημονικής Συνάντησης, ΑΠΘ, ΤΕΦΑΑ Σερρών 2005, 40-41.

         12. Οξύζογλου Ν., Ρίζου Ε. Η επίδραση του προγράμματος χειροσφαίρισης στη βελτίωση των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών σε αγόρια αναπτυξιακής ηλικίας. 7ο πανελλήνιο συνέδριο Φ.Α.& Αθλητισμού, ΕΓΒΕ. Θεσσαλονίκη, 19-21 Απριλίου 2004.  

        13. Οξύζογλου Ν., Ilic D. Η τελειοποίηση της τεχνικής του παίκτη γραμμής (pivot), στη χειροσφαίριση.  7ο πανελλήνιο συνέδριο Φ.Α.& Αθλητισμού, ΕΓΒΕ. Θεσσαλονίκη, 19-21 Απριλίου 2004, (51) 76.

         14. Χατζημανουήλ Δ.,, Οξύζογλου Ν. Παράγοντες που σχετίζονται με κακώσεις στη χειροσφαίριση. Τ.Ε.Φ.Α.Α. - ΑΠΘ, Τομέας Ιατρικής της άθλησης 2003.

         15. Stefanovic J., Οξύζογλου Ν., Mαυροβουνιώτης Φ., Παπαοικονόμου Γ. Κριτήρια προσδιορισμού μεθόδων για τη βελτίωση ευκαμψίας στον αθλητισμό. Άθληση και κοινωνία. 11ο Διεθνές Συνέδριο Φ.Α. & Αθλητισμού, Κομοτηνή, 16-18 Μαΐου 2003.

         16. Χατζημανουήλ Δ., Οξύζογλου Ν. Η πρόληψη των κακώσεων στη χειροσφαίριση. Άθληση και κοινωνία. 11ο Διεθνές Συνέδριο Φ.Α. & Αθλητισμού, Κομοτηνή,  16-18 Μαΐου 2003.  

         17. Οξύζογλου Ν., Χατζημανουήλ Δ. Διαφορές μορφολογικών  χαρακτηριστικών και βασικών κινητικών ικανοτήτων επίλεκτων αθλητών χειροσφαίρισης. Άθληση και κοινωνία. 11ο Διεθνές Συνέδριο Φ.Α. & Αθλητισμού, Κομοτηνή, 16-18 Μαΐου 2003.

         18. Οξύζογλου Ν., Χατζημανουήλ Δ. Επίπεδο μορφολογικών χαρακτηριστικών και κινητικών ικανοτήτων χειροσφαιριστών, υψηλού επιπέδου. Πρακτικά 6ου πανελλήνιου συνεδρίου Φ.Α.& Αθλητισμού, ΕΓΒΕ. Θεσσαλονίκη 11-13 Απριλίου 2003, 42.

         19. Οξύζογλου Ν. Συγκριτική ανάλυση βασικών κινητικών ικανοτήτων δύναμης-ταχύτητας-ευκινησίας χειροσφαιριστών, Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας. Άθληση και κοινωνία. Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Φ.Α.& Αθλητισμού, Κομοτηνή 2002, 25-26.

         20. Οξύζογλου Ν. Αξιολόγηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών και δύναμης σε επίλεκτους χειροσφαιριστές ηλικίας 18-21 ετών ανάλογα με τη θέση που αγωνίζονται. Άθληση και κοινωνία.  Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Φ.Α.& Αθλητισμού, Κομοτηνή 2002, σελ. 172.

         21. Οξύζογλου Ν., Ρίζος Σ.  Χαρακτηριστικά και μεθοδική διαδικασία εκμάθησης του «σουτ με πτώση» από θέση (pivot).  Άθληση και κοινωνία. Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Φ.Α.& Αθλητισμού, Κομοτηνή 2002, 327.

         22. Οξύζογλου Ν., Σ. Ρίζος. Ένας εξειδικευμένος τρόπος εξάσκησης με κορυφαίους τερματοφύλακες χειροσφαίρισης. Άθληση και κοινωνία. Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Φ.Α.& Αθλητισμού, Κομοτηνή 2002, 322-323 

         23. Οξύζογλου Ν. Δομή του κινητικού χώρου των εθνικών ομάδων νέων χειροσφαίρισης Ελλάδας &  Γιουγκοσλαβίας. Πρακτικά 5ου πανελληνίου συνεδρίου Φ.Α.& Αθλητισμού, ΕΓΒΕ. Θεσσαλονίκη 5-7 Απριλίου 2002, 39.

         24. Οξύζογλου Ν., Ρίζος Σ., Παπαδόπουλος Γ., Μαγκάκης Λ. Συγκριτική μελέτη δυναμικής και στατικής-παθητικής διάτασης των εσωτερικών μηριαίων μυών (προσαγωγών), σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου.  Άθληση και κοινωνία. Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Φ.Α. & Αθλητισμού, Κομοτηνή, 2001, 318.

         25. Oξύζογλου Ν., Ρίζος. Συγκριτική ανάλυση οργανωτικών μοντέλων  χειροσφαίρισης  μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας. Άθληση και κοινωνία. Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Φ.Α. & Αθλητισμού, Κομοτηνή, 2001, 380-381.

         26. Οξύζογλου Ν., Ρίζος Σ. Αξιολόγηση των κινητικών Ικανοτήτων δύναμης, ταχύτητας & ευκινησίας των εθνικών ομάδων νέων χειροσφαίρισης Ελλάδας & Γιουγκοσλαβίας.  Αξιολόγηση της Απόδοσης- Καθοδήγηση της προπόνησης. Πρακτικά 5ης Επιστημονικής Συνάντησης, ΤΕΦΑΑ Σερρών 2001, σελ. 40.